SURAH AL-BAYYINAH (The Clear Evidence) [98] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Lam ya kunil lazeena kafaru min ahlil kitaabi wal mushri keena mun fak keena hattaa ta-tiya humul bayyinah
2. Rasoolum minal laahi yatlu suhufam mutahharah
3. Feeha kutubun qaiyimah
4. Wa maa tafarraqal lazeena ootul kitaaba il-la mim b’adi ma jaa-at humul baiyyinah
5. Wa maa umiroo il-la liy’abu dul laaha mukhliseena lahud-deena huna faa-a wa yuqeemus salaahta wa yu-tuz zakaata; wa zaalika deenul qaiyimah
6. Innal lazeena kafaru min ahlil kitaabi wal mushri keena fee nari jahan nama khaali deena feeha; ulaa-ika hum shar rul ba reeyah
7. Innal lazeena aamanu wa ‘amilus saalihaati ula-ika hum khairul bareey yah
8. Jazaa-uhum inda rabbihim jan naatu ‘adnin tajree min tahtihal an haaru khalideena feeha abada; radiy-yallaahu ‘anhum wa ra du ‘an zaalika liman khashiya rabbah.