Surah Al-Fatiha (The Opening) [1]

1. Bismillaahir Rahmaanir Raheem
2. Alhamdu lillaahi Rabbil ‘aalameen
3. Ar-Rahmaanir-Raheem
4. Maaliki Yawmid-Deen
5. Iyyaaka na’budu wa lyyaaka nasta’een
6. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem
7. Siraatal-lazeena an’amta ‘alaihim ghayril-maghdoobi ‘alaihim wa lad-daaalleen