SURAH AL-ZILZAL (The Shaking) [99] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Izaa zul zilatil ardu zil zaalaha
2. Wa akh rajatil ardu athqaalaha
3. Wa qaalal insaanu ma laha
4. Yawmaa izin tuhad dithu akhbaaraha
5. Bi-anna rabbaka awhaa laha
6. Yawma iziy yas durun naasu ash tatal liyuraw a’maalahum
7. Famaiy ya’mal mithqala zarratin khai raiy-yarah
8. Wa maiy-y’amal mithqala zarratin sharraiy-yarah