SURAH AT-TIN (The Fig) [95] - Shades of Islam

Bismillaahir Rahmaanir Raheem
1. Wat teeni waz zaitoon
2. Wa toori sineen
3. Wa haazal balad-il ameen
4. Laqad khalaqnal insaana fee ahsani taqweem
5. Thumma ra dad naahu asfala saafileen
6. Ill-lal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati; falahum ajrun ghairu mamnoon
7. Fama yu kaz zibuka b’adu bid deen
8. Alai sal laahu bi-ahkamil haakimeen